Linies de vida

Linies de Vida

Des de 1997 és obligatòria la col·locació de sistemes de seguretat que compleixin la norma UNE 795 (protecció contra caigudes en altura).

TREVER és una empresa acreditada per al subministrament i muntatge de sistemes de protecció davant caigudes (linies de vida), aporta la seva llarga experiència per a qualsevol

solució individual o col·lectiva en una extensa gamma.

Està destinada a la protecció davant caigudes en treballs en altura i assegurar els accessos, en el cas de terrasses o cobertes no accessibles al públic.

  • Fabricada conforme a les especificacions de la normativa vigent NF E85 i EN 14122-3.
  • La facilitat i rapidesa d’instal·lacions la converteix també en una protecció molt eficaç.
  • Els suports de la barana de seguretat tenen un perfil afinat en la part frontal que permet una millor integració estètica a l’edifici.

Estan destinades perquè les persones que realitzen els treballs en zones de reg estiguin més segures o per a treballs en altura

  • Les linies de vida horitzontals s’imposen cada vegada més i resulten molt rendibles.
  • Fabricada conforme a les especificacions de la normativa UNE 795 classe C

Estàn destinades perquè les persones que realitzen els treballs en zones de risc i canvis de nivell estiguin més segures

  • Les linies de vida verticals s’imposen cada vegada més i resulten molt rendibles
  • Fabricades conforme a l’especificació de la normativa CEEN 353-1.
Estan destinades a la seguretat de les persones per assegurar i evitar caigudes en altura per això el posicionament i posició dels ancoratges han de ser escollits en funció dels treballs o manteniments a realitzar.

  • Aquest tipus d’instal·lació s’imposa cada vegada més i resulta molt rendible
  • Fabricada conforme a les especificacions de la normativa UNE 795 classe A